OSK Konan | ul. Odlewnicza 7, 03-231 Warszawa | ul. Jaspisowa 9, 05-077 Warszawa | al. Władysława Reymonta 12A, 01-842 Warszawa | ul. Parkowa 3A, 05-110 Jabłonna

Monthly Archives marzec 2023

Start your driving adventure today! We invite you to the driving course at OSK KONAN!

 

Step 1 Make an appointment at the OSK KONAN office in a convenient location for you and sign up for the driving course

Step 2 Make an appointment and do a medical examination

The doctor will issue you a medical certificate stating that there are no contraindications to driving a vehicle, allowing you to take a course for a given category of driving license. OSK Konan can help you with that and schedule this appointment for you with our doctor.

Remember. Come to the examination on an empty stomach. If you have a vision defect, ask your doctor to include glasses and contact lenses in the certificate. Such an annotation will allow you to drive vehicles both in glasses and lenses.

Step 3 – obtaining a PKK number

PKK (Driver Candidate Profile) is a unique number of each driver candidate. Thanks to it, the driving school and traffic center will be able to search for you in the system.

Visit the communication department in the district office to obtain a Driver Candidate Profile. The PKK number is assigned free of charge, and in order to obtain it, you must submit the following documents to the Communications Department:

– application for a driving license. You can download it HERE or receive it at the district office,

– written consent of a parent or guardian – if you are under 18 years of age,

– a medical certificate on the lack of contraindications to driving a vehicle,

– current photo 35x45mm,

– residence card/residence visa or other document that confirms that you have been staying on the territory of Poland for more than 185 days or a copy of certification from your university/school of being a student for at least 6 months,

– a psychologist’s statement stating that there are no psychological contraindications for driving a vehicle – for persons applying for categories C, C1, C1+E, C+ E, D, D1, D1 + E, D + E.

All necessary information can be found at www.gov.pl.

Another way to obtain a PKK number is to apply online. Detailed step-by-step instructions on how to do this can be found on the Info-Car website .

Step 4 – Start your driving course !!!

Czytaj więcej

Już dziś zacznij swoją przygodę na prawo jazdy! Zapraszamy na kurs w OSK KONAN!

 

Krok 1 Umów się na wizytę w biurze OSK KONAN w dogodnej dla Ciebie lokalizacji i zapisz się na kurs

Krok 2 – Umów się i wykonaj badanie lekarskie

Lekarz wystawi Ci orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do kierowania pojazdem, dopuszczające do kursu na daną kategorię prawa jazdy. Z takiego badania możesz skorzystać w OSK KONAN.

Pamiętaj. Na badanie przychodzimy na czczo. Jeśli masz wadę wzroku poproś lekarza o wpisanie w orzeczeniu okularów i soczewek kontaktowych. Taka adnotacja pozwoli Ci kierować pojazdy zarówno w okularach, jak i w soczewkach.

Krok 3 – uzyskanie numeru PKK

PKK (Profil Kandydata na Kierowcę) jest to unikalny numer każdego kandydata na kierowcę. Dzięki niemu szkoła jazdy i ośrodek ruchu drogowego będą mogły cię wyszukać w systemie.

Odwiedź wydział komunikacji w celu wyrobienia Profilu Kandydata na Kierowcę. Numer PKK nadawany jest bezpłatnie, a aby go uzyskać w wydziale komunikacji musisz złożyć poniższe dokumenty:

– wniosek o wydanie prawa jazdy. Pobierzesz go TUTAJ lub otrzymasz w urzędzie,

– pisemną zgodę rodzica lub opiekuna – jeżeli nie ukończyłeś 18 roku życia,

– orzeczenie lekarskie o braku przeciwskazań do kierowania pojazdami mechanicznym,

– aktualne zdjęcie 35x45mm,

– dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport),

– orzeczenie psychologa stwierdzające brak przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem – dla osób starających się o kategorie C, C1, C1+E, C+ E, D, D1, D1 +E, D+ E,

– ksero prawa jazdy – jeśli wnioskujący posiada już uprawnienia i zamierza zdobyć kolejną kategorię.

Wszystkie niezbędne informacje znajdziesz na stronie www.gov.pl.

Drugim sposobem na uzyskanie numeru PKK, jest wniosek online. Dokładną instrukcje jak to zrobić krop po kroku, znajdziesz na stronie Info-Car.

Krok 4 – Rozpocznij kurs na prawo jazdy !!!

Czytaj więcej
515-702-484